6. MAGIC SNOW SHANGRI-LA 6D5N BY MU

MAGIC SNOW SHANGRI-LA 6D5N BY MU

เมืองต้าหลี่ - เจดีย์สามองค์(ผ่านชม) – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง

ช่องเขาเสือกระโจน - เจดีย์จ้วงจิง – เมืองเก่าจงเตี้ยน

เต๋อชิง – ภูเขาหิมะเหม่ยลี่ – ธารน้ำแข็งหมิงหย่ง

ภูเขาหิมะเหม่ยลี่สะท้อนแสงทอง - วัดเฟยไหล – เมืองเก่าลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ

#ที่พักระดับ 4 ดาว บริการอาหารครบทุกมื้อ!!

#สักครั้งหนึ่งในชีวิต มุ่งหน้าสู่แชงกรีล่า ‘‘ดินแดนแห่งขอบฟ้าที่เลือนหาย’’

# โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 23 กก. 2ใบ/ท่าน = 46 กก.

 

เดินทางเดือนมกราคม - มีนาคม 2561

ราคาเริ่มต้น 22,777.-

Visitors: 460,713