22. NRT12  EXCELLENT TOKYO OSAKA 6D3N BY XJ

NRT12  EXCELLENT TOKYO OSAKA 6D3N BY XJ

ไร่สตรอเบอร์รี่  วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียว สกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ

กระเช้าคาจิ คาจิ  ลานสกี  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว   แช่ออนเซ็นธรรมชาติ

หมู่บ้าน โอชิโนะฮัคไค ผ่านชมทะเลสาบฮามานะ  นาโกย่า  ช้อปปิ้งจัสโก้อิออน

นาโกย่า เกียวโต ปราสาททอง  ชินไซบาชิ  สนามบินโอซาก้า

พิเศษ!!!

#พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ทานไม่อั้น

#ขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ

 

กำหนดการเดินทางเดือนมกราคม – มีนาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 35,900.-

Visitors: 436,362