14. ไต้หวัน ขึ้นตึก101 วัดเสวียนจ้าง 5 วัน 3 คืน (XW)

 ไต้หวัน ขึ้นตึก101 วัดเสวียนจ้าง 5 วัน 3 คืน (XW)

วัดพระถังซัมจั๋ง  ล่องเรือชมทะเลสาบ สุริยันจันทรา

วัดเสวียนจ้าง  วัดเหวินหวู่  เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต 

อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว  ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ตึกไทเป 101 (89รวมค่าขึ้นตีกชั้น)

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  วัดหลงซาน  ช้อปปิ้งซีเหมินติง

 

ราคาเริ่มต้น  17,999 บาท

กำหนดการเดินทาง พฤศจิกายน – มีนาคม 2561

Visitors: 436,113