13. ไต้หวัน ขึ้นตึก 101 อาลีซาน COUNTDOWN 5 วัน 4 คืน (CI)

ไต้หวัน ขึ้นตึก 101 อาลีซาน COUNTDOWN 5 วัน 4 คืน (CI)

พิพิธภัณฑ์กู้กง-ขึ้นตึกไทเป 101รวมคาขึ้นตึกชมวิวชั้น 89 ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

 อุทยานเย๋หลิ่ว วัดหลงซันซื่อ  วัดเหวินหวู่  COUNTDOWN ปี 2018

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เฟิงเจี่ยไนท์มาเก็ต

วัดจงไถฉานซื่อ ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง

 

ราคาเพียง  37,799 บาท

เดินทางวันที่ 30  ธันวาคม – 3 มกราคม 2561

 

Visitors: 436,113