5. THE BEST OF KUNMING  6D5N BY TG

THE BEST OF KUNMING  6D5N BY TG
>>เมืองเก่าต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์(ผ่านชม)

>>โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง – ช่องเขาเสือกระโจน
>>หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า)– สระมังกรดำ – เมืองเก่าลี่เจียง

>>ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้า) – IMPRESSION LIJIANG(โชว์จางอี้โหมว)
>>อุทยานน้ำหยก – ฉู่ฉง-เมืองโบราณกวนตู้
#บินหรู ไฟลท์สวยบินเช้า-กลับค่ำ ที่พักระดับ 4 ดาว บริการอาหารครบทุกมื้อ!!

#สักครั้งหนึ่งในชีวิต มุ่งหน้าสู่แชงกรีล่า ‘‘ดินแดนแห่งขอบฟ้าที่เลือนหาย’’

# โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 30 กก. สะสมไมล์ ROP ได้ 50%

**ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,000 บาท/ท่าน

 

เดินทางมกราคม - มีนาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 24,777.-

Visitors: 460,715