16. ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ 3 วัน 2 คืน

ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ 3 วัน 2 คืน

สายการบิน : HONG KONG AIRLINE (HX)

วันเดินทาง : 

♦วันที่ 29-31* ธันวาคม 2560 (วันขึ้นปีใหม่)

♦♦ราคาท่านละ 12,799 บาท♦♦

(ปรับลงจากราคา 15,799 บาท)

♦วันที่ 19-21* มกราคม 2561

♦ราคาท่านละ 10,799 บาท

♦วันที่ 02-04* กุมภาพันธ์ 2561

                                           ♦♦ราคาท่านละ 10,799 บาท♦♦

♦วันที่ 02-04* / 09-11* / 16-18* มีนาคม 2561

♦♦ราคาท่านละ 10,799 บาท♦♦

 

♦♦เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี จ่ายเพิ่มจากราคาผู้ใหญ่ 3,000 บาท

♦♦พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 3,500 บาท

♦ราคาพิเศษ!!..ไม่รับจอยแลนด์

หมายเหตุ :

♦ไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ 1,200 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของท่าน

♦ไม่รวมค่าทัวร์ชาวต่างชาติเก็บเพิ่ม 1,200 ดอลลาร์ฮ่องกง/ท่าน/ทริป

♦♦พีเรียดปีใหม่..ปรับลดลง 3,000 บาท♦♦

Visitors: 460,713