2.ฉางซา จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ 4 วัน 3 คืน


ฉางซา จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ 4 วัน 3 คืน

สะพานแก้วที่ยาวที่สุด  ผ่านชมหุบเขาป่ายจ้าง

เขาเทียนเหมินซาน  ระเบียงแก้ว  ประตูสวรรค์

ภาพวาดทราย  ถนนคนเดินหวงซิงลู่

กำหนดการเดินทาง เดือนเมษายน – ธันวาคม 2560

ราคาเริ่มต้น 11,799 บาท

Visitors: 384,930