1.คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6 วัน 5 คืน

คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6 วัน 5 คืน

เมืองโบราณต้าหลี่  ผ่านชมเจดีย์สามองค์

โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเมืองโบราณแชงกรีล่า

วัดลามะซงจ้านหลิง หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน

เมืองโบราณลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก

อุทยานน้ำหยก วัดหยวนทง

อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ทหรือถนนคนเดิน

กำหนดการเดินทาง เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2560

ราคาท่านละ 22,888 บาท

Visitors: 400,299