6.เฉินตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว (รถเหมา) เล่อซาน ง้อไบ๊ 8 วัน 7 คืน

เฉินตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว (รถเหมา) เล่อซาน ง้อไบ๊ 8 วัน 7 คืน

อุทยานแห่งชาติหวงหลง เขตอุทยานจิ่วจ้ายโกว

ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณซงพาน

ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

เมืองโบราณหวงหลงซี ล่องเรือชมหลวงพ่อโต

ยอดเขาจินติ่ง องค์ผู่เสียนทรงช้าง วัดเป้ากั๋ว

ศาลเจ้าสามก๊กถนนโบราณจินหลี่ ถนนคนเดินชุนซีลู่

กำหนดการเดินทางเดือนตุลาคม 2560

ราคาท่านละ 40,999 บาท

Visitors: 365,927