5.เฉินตู จิ่วจ้ายโกว (รถเหมา) หวงหลง 6 วัน 5 คืน


เฉินตู จิ่วจ้ายโกว (รถเหมา) หวงหลง 6 วัน 5 คืน

เม่าเสี้ยน อุทยานแห่งชาติหวงหลง เขตอุทยานจิ่วจ้ายโกว

ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณซงพาน

ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

ศูนย์อนุรักษ์แพนด้า  วัดเหวินชู  ถนนคนเดินชุนซีลู่

กำหนดการเดินทางเดือนตุลาคม 2560

ราคาเริ่มต้น 30,999 บาท

Visitors: 365,927