3.เฉินตู ทิเบต หลังคาโลก พระราชวังโปตาลา 6 วัน 5 คืน


เฉินตู ทิเบต หลังคาโลก พระราชวังโปตาลา 6 วัน 5 คืน

ตำหนักนอร์บุหลิงฆา  พระราชวังโปตาลา

วัดโจคัง ตลาดแปดเหลี่ยม ถนนโบราณจินหลี่

ผ่านชมทุ่งหญ้าจ้างเป่ย ทะเลสาบน่ามู่ชั่ว

ถนนคนเดินชุนซีลู่  โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

กำหนดการเดินทางวันที่ 21-26 พฤษภาคม / 11-16 มิถุนายน2560

ราคาท่านละ 33,999 บาท

Visitors: 365,544