1.เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6 วัน 5 คืน


เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6 วัน 5 คืน

ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซีไห่ ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน

เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว อุทยานแห่งชาติหวงหลง

เมืองตูเจียงเยี่ยน ศูนย์หมีแพนด้า ถนนคนเดินชุนซีลู่

โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ถนนโบราณจินหลี่

กำหนดการเดินทางเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560

ราคาท่านละ 20,888 บาท

Visitors: 365,544