5. เซี่ยงไฮ้ ขึ้นตึก SWFC ดิสนีย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน

เซี่ยงไฮ้ ขึ้นตึก SWFC ดิสนีย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน

หาดไว่ทาน  ลอดอุโมงค์เลเซอร์ถนนนานกิง

ขึ้นตึก SWFC (ชั้น 100)หมู่บ้านโบราณจูเจียเจี่ยว+ล่องเรือเซี่ยงไฮ้

ตลาดเถาเป่าเฉิง ย่านซินเทียนตี้สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์

 

กำหนดการเดินทาง  เดือนธันวาคม 2560 – มกราคม 2561

ราคาท่านละ19,799 บาท

Visitors: 460,713