4. OSAKA – TAKAYAMA – TOKYO 5D4N. JAPAN ALPS

OSAKA – TAKAYAMA – TOKYO 5D4N. JAPAN ALPS

ชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ เที่ยวเมืองเก่าทาคายาม่า

ชมความงดงามของฤดูกาลบนเทือกเขาเจแปนอัลไพน์

พร้อมชมความยิ่งใหญ่ของเขื่อนคุโรเบะ ช้อปกระหน่ำย่านชินจูกุ

จวนผู้ว่าทาคายาม่า – ตรอกเมืองเก่าซันมาชิซูจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – โทยาม่า

พิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ และ แช่ออนสไตล์ญี่ปุ่น!! 

- เซ็ทเมนูพื้นเมือง ทาคายาม่า

- อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

                   เดินทาง 05 – 09 กรกฎาคม 2560                 

                                            ราคาเพียง 32,900 บาท

Visitors: 365,544