9. TPE12 FAMOUS IN TAIWAN 5D4N BY TG

TPE12 FAMOUS IN TAIWAN 5D4N BY TG

เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี

ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด

ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว

ชมอุทยานแห่งชาติทาโรโกะอุทยานแห่งชาติใหญ่เป็นอันดับ 2 ของไต้หวัน

ชมตึก101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลกพร้อมดื่มด่ำมื้ออาหารกลางวัน

มื้อพิเศษ บุฟเฟ่ย์ชาบูไต้หวัน + เสี่ยวหลงเปา

มื้ออาหารกลางวันสุดพิเศษ ตึกไทเป 101 ชั้น 86

บินสายการบินระดับ   ดาวสะสมไมล์ได้ 550%

 

ราคาเริ่มต้น 25,777บาท พัก 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัว

เดินทาง มกราคม – มีนาคม 2561

Visitors: 438,047