7.ไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน

ไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน

วัดจงไถฉานซื่อล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถัง

ซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ไทจง-เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

ร้านขนมเหว่ยเก๋อ-อุทยานเย๋หลิ่ว

ศูนย์สร้อยสุขภาพ-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต 

วัดหลงซาน-ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก 600NT)

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ช้อปปิ้งซีเหมินติง

กำหนดการเดินทาง เดือนกรกฎาคม – ตุลาคม 2560

ราคาเริ่มต้น 15,799 บาท

Visitors: 365,927