7. TPE09 PARADISE IN TAIWAN 4D3N BY TG

TPE09 PARADISE IN TAIWAN 4D3N BY TG

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง
ร้านใบชาไต้หวัน - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
ตลาดปลาไทเป - COSMETIC SHOP อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – ตลาดซีเหมินติง
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – MITSUI OUTLET PARK

#นอนโรงแรม 5 ดาว 1คืน อาบน้ำแร่แบบส่วนตัวภายในห้องพัก
#เดินทางโดยสายการบิน THAI AIRWAYS สายการบิน 5 ดาว สะสมไมล์ได้ 50 %
# โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 30กก.

# พิเศษ!! บุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน

ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน ของทุกปี เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิที่ไต้หวัน ซึ่งจะเป็นช่วงที่น่าเที่ยวที่สุด

เดินทางช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม 2561

ราคาเริ่มต้น 21,900 บาท

Visitors: 460,713