6.  ไต้หวัน ตึก101 กู้กง เย๋หลิ่ว 5 วัน 3 คืน

Program : ไต้หวัน ตึก101 กู้กง เย๋หลิ่ว 5 วัน 3 คืน

*ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา

*อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

*พิพิธภัณฑ์กู้กง ชมตึกไทเป 101(รวมค่าขึ้นตึกชั้น89)

*อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งซีเหมินติง

**ลิ้มรสอาหารพิเศษ... ปลาประธานาธิบดี อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน พระกระโดดกำแพง 

Visitors: 365,556