1. TOKYO-OSAKA 7 วัน 4 คืน (XJ)

TOKYO-OSAKA 7 วัน 4 คืน (XJ)

DAY 1: กรุงเทพฯ – สนามบิน (XJ60023.45 – 08.00)

DAY 2: สนามบินนาริตะ – หลวงพ่อโตคามาคูระ – ล่อทะเลสาบอาชิ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ออนเซ็น
DAY 3: ภูเขาไฟฟูจิ – ทะเลสาบฮามานะ – ย่านซาคาเอะ – นาโงย่า
DAY 4: นาโงย่า – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – สะพานโทเก็ตสึเคียว – สวนไผ่ – ย่านเมืองใหม่ชินเซไค – โอซาก้า
DAY 5:อิสระฟรีช้อปปิ้งตลอดทั้งวันหรือเลือกซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
DAY 6: สะพานอาคาชิไคเคียว – ฮาร์เบอร์แลนด์ – เท็มโปซาน – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – สนามบินคันไซ
DAY7: สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ (XJ 611   00.10 – 04.00)

*** ชมความงดงามของภูเขาไฟฟูจิสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ช้อปกระหน่ำ 2 แหล่งช้อปชื่อดัง

     พิเศษให้ท่านได้ทานบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์และบุฟเฟ่ต์นานาชาติ แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น ***

กำหนดการเดินทาง: 28 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2560
โดยสายการบิน แอร์ เอเซีย เอ็กซ์

ราคาเพียง 33,900 บาท

 

Visitors: 365,544