8. เยอรมนี-ออสเตรีย-สวิสเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 8 วัน TG

เยอรมนี-ออสเตรีย-สวิสเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 8 วัน TG
เข้าปราสาทนอยชวานชไตน์+ขึ้นยอดเขาจุงเฟรา

อินเทอร์ลาเก้น– ช้อปปิ้ง - กรินเดลวาลด์– นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า– ไคลน์ไชเด็ค– ดีจอง - มหานครปารีส – เข้าพระราชวังแวร์ซายย์

ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ -  ย่านมองมาร์ต - มหาวิหารซาเคร-เกอร์ - City Tour

Duty Free - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม– ห้างลาฟาแยต

กำหนดวันเดินทางออกเดินทางวันที่

18-25กันยายน // 15-22 พฤศจิกายน // 02-09 ธันวาคม 2560

ราคา 59,900บาท

 

Visitors: 436,474