3. ยุโรปตะวันออก 3 ประเทศ ออสเตรีย-สโลวัค-ฮังการี

ยุโรปตะวันออก 3 ประเทศ

ออสเตรีย-สโลวัค-ฮังการี

ไม่รวมวีซ่า, ทิปคนขับรถ, ทิปไกด์ท้องถิ่น, ทิปหัวหน้าทัวร์

โดยสายการบิน กาต้าแอรืเวย์ กลับไฟลท์เช้า

กำหนดการเดินทาง 23-28 มี.ค. / 28 มี.ค. - 2 เม.ย. / 30 มี.ค.-4 เม.ย.2560

ราคาเริ่มต้น 35,900 บาท

Visitors: 365,927