5. TPE06  EXCLUSIVE IN TAIWAN 7D5N BY XW

TPE06  EXCLUSIVE IN TAIWAN 7D5N BY XW

เยือนเกาะไต้หวัน วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวิ่นหวู่

อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101

พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ 

เครื่องลำใหญ่บินตรงโดยสายการบิน NOK SCOOT

 


ราคาเริ่มต้น 21,777 บาท

เดินทาง มกราคม  – มีนาคม 2561


 • 1..jpg
  TPE01 BEST JOURNEY IN TAIWAN 5D3N BY XW เยือนเกาะไต้หวัน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทราที่สวยงามดั่งภาพวาด ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว ตื่นตา...

 • 1..jpg
  TPE02 TAIWAN DREAM DESTINATION 6D4N BY XW เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้รับคำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด ชมเศ...

 • 3..jpg
  TPE03 TAIWAN FLOWER FESTIVAL 5D3N BY XW เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้รับคำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด วัดพระ...

 • 4..jpg
  TPE04 ROMANCE TAIWAN 6D4N BY XW เยือนเกาะไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า ฟาร์มแกะชิงจิ้ง CINGJING SKYWALK(ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง)อุทยา...

 • 6..jpg
  TPE08_TAIWAN BEST VALUE 5D3N BY XW ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดเหวิ่นหวู่ เมืองไถจง ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง ตลาดกลางคืนซื...

 • 7..jpg
  TPE10 AMAZING TAIWAN 4D3N BY TG ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานฯ อาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ตึกไทเป 101(ชั้น86)COSMETIC SHOP อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ย่านซีเหมินติง หมู่...

 • 8..jpg
  TPE11 FANTASTIC TAIWAN 5D4N BY TG เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด ชมเศียรราชินี ป...

 • 9..jpg
  TPE12 FAMOUS IN TAIWAN 5D4N BY TG เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด ชมเศียรราชินี ป...

 • 10..jpg
  TPE13 MAGICAL IN TAIWAN 5D3N BY BR เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด ชมความสวยงามขอ...

 • 11..jpg
  TPE15 MIRACLE IN TAIWAN 5D3N BY BR เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด ชมความสวยงามขอ...

 • 12..jpg
  TPE19 TAIWAN BEST VACATION 6D3N BY CI (Charter Flight) เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภ...

 • 1..jpg
  ไต้หวัน ขึ้นตึก 101 อาลีซาน COUNTDOWN 5 วัน 4 คืน (CI) พิพิธภัณฑ์กู้กง-ขึ้นตึกไทเป 101รวมคาขึ้นตึกชมวิวชั้น 89 ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต อุทยานเย๋หลิ่ว วัดหลงซันซื่อ วัดเหวินหวู่ COUNTD...

 • 1..jpg
  ไต้หวัน ขึ้นตึก101 วัดเสวียนจ้าง 5 วัน 3 คืน (XW) วัดพระถังซัมจั๋ง ล่องเรือชมทะเลสาบ สุริยันจันทรา วัดเสวียนจ้าง วัดเหวินหวู่ เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ซื่อหลินไ...
Visitors: 438,029