3. TPE03 TAIWAN FLOWER FESTIVAL 5D3N BY XW

TPE03 TAIWAN FLOWER FESTIVAL 5D3N BY XW

เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี

ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้รับคำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด

วัดพระถังซัมจั๋ง- วัดเหวินหวู่ ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน /เสี่ยวหลงเปา/พระกระโดดกำแพง

เครื่องลำใหญ่บินตรงโดยสายการบิน NOK SCOOTราคาเริ่มต้น 15,777 บาท

    เดินทาง มกราคม – มีนาคม 2561


 • 1..jpg
  TPE01 BEST JOURNEY IN TAIWAN 5D3N BY XW เยือนเกาะไต้หวัน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทราที่สวยงามดั่งภาพวาด ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว ตื่นตา...

 • 1..jpg
  TPE02 TAIWAN DREAM DESTINATION 6D4N BY XW เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้รับคำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด ชมเศ...

 • 4..jpg
  TPE04 ROMANCE TAIWAN 6D4N BY XW เยือนเกาะไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า ฟาร์มแกะชิงจิ้ง CINGJING SKYWALK(ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง)อุทยา...

 • 5..jpg
  TPE06 EXCLUSIVE IN TAIWAN 7D5N BY XW เยือนเกาะไต้หวัน วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวิ่นหวู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 พิพิธภัณฑ์...

 • 6..jpg
  TPE08_TAIWAN BEST VALUE 5D3N BY XW ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดเหวิ่นหวู่ เมืองไถจง ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง ตลาดกลางคืนซื...

 • 7..jpg
  TPE10 AMAZING TAIWAN 4D3N BY TG ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานฯ อาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ตึกไทเป 101(ชั้น86)COSMETIC SHOP อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ย่านซีเหมินติง หมู่...

 • 8..jpg
  TPE11 FANTASTIC TAIWAN 5D4N BY TG เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด ชมเศียรราชินี ป...

 • 9..jpg
  TPE12 FAMOUS IN TAIWAN 5D4N BY TG เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด ชมเศียรราชินี ป...

 • 10..jpg
  TPE13 MAGICAL IN TAIWAN 5D3N BY BR เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด ชมความสวยงามขอ...

 • 11..jpg
  TPE15 MIRACLE IN TAIWAN 5D3N BY BR เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด ชมความสวยงามขอ...

 • 12..jpg
  TPE19 TAIWAN BEST VACATION 6D3N BY CI (Charter Flight) เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภ...

 • 1..jpg
  ไต้หวัน ขึ้นตึก 101 อาลีซาน COUNTDOWN 5 วัน 4 คืน (CI) พิพิธภัณฑ์กู้กง-ขึ้นตึกไทเป 101รวมคาขึ้นตึกชมวิวชั้น 89 ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต อุทยานเย๋หลิ่ว วัดหลงซันซื่อ วัดเหวินหวู่ COUNTD...

 • 1..jpg
  ไต้หวัน ขึ้นตึก101 วัดเสวียนจ้าง 5 วัน 3 คืน (XW) วัดพระถังซัมจั๋ง ล่องเรือชมทะเลสาบ สุริยันจันทรา วัดเสวียนจ้าง วัดเหวินหวู่ เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ซื่อหลินไ...
Visitors: 436,463