1.BEST JOURNEY IN TAIWAN 5D3N

  BEST JOURNEY IN TAIWAN 5D3N

เยือนเกาะไต้หวัน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทราที่สวยงามดั่งภาพวาด

ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว

ตื่นตาตื่นใจไปกับสมบัติจีนโบราณกว่า  6 แสนชิ้น ณ พิพิธภัณฑ์กู้กง

ชมตึก101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ความภาคภูมิใจของชาวไต้หวัน

ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ตลาดซีเหมินติงและ ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน /เสี่ยวหลงเปา/พระกระโดดกำแพง

เครื่องลำใหญ่บินตรงโดยสายการบิน NOK SCOOT

พักระดับ 4 และ 5 ดาว

                                          เดินทางเดือน มิถุนายน – กันยายน 2560

                                             ราคาเริ่มต้น 16,777 บาท


 • 2..jpg
  TAIWAN DREAM DESTINATION 6D4N เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้รับคำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด ชมเศียรราชินี ปร...

 • 1..jpg
  PARADISE IN TAIWAN 5D3N BY BR เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้รับคำร่ำลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด ชมเศียรราชินี ประ...

 • 1..jpg
  EXCLUSIVE IN TAIWAN 7D5N BY XW เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี ชมอุทยานแห่งชาติทาโรโกะอุทยานแห่งชาติใหญ่เป็นอันดับ 2 ของไต้หวัน ชมเศียรราชินี ประติ...

 • 1..jpg
  FAMOUS IN TAIWAN 4D3N BY TG เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด ชมเศียรราชินี ประติมา...

 • 9..jpg
  Program : ไต้หวัน ตึก101 กู้กง เย๋หลิ่ว 5 วัน 3 คืน *ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา *อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต *พิพิธภัณฑ์กู้กง ชมตึกไทเป 10...

 • 7..jpg
  ไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน วัดจงไถฉานซื่อล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถัง ซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ไทจง-เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ร้านขนมเหว่ยเก๋อ-อุทยานเย๋หลิ่ว ...

 • 1484730427443.jpg
  8.

 • 9..jpg
  9.
Visitors: 365,544